لیست تیم مدیریت و پرسنلی و بازاریابان فروشگاه اینترنتی بف کالا

ردیفتصویر پرسنلینام و نام خانوادگیسمت

1

آقای فراز صادقیمدیر سایت فروشگاه اینترنتی بف کالا

2

آقای سید علی احمدیمدیر رسیدگی به امور مشتریان و حراست

3

آقای سیدامین نوربخشمدیر پشتیبانی و فروش فروشگاه اینترنتی بف کالا

4

خانم فاطمه سادات احمدیمدیر پشتیبانی و فروش فروشگاه اینترنتی بف کالا

5

خانم زینب سادات احمدیمدیر پشتیبانی و فروش فروشگاه اینترنتی بف کالا

6

آقای مهدی ابطحیسرگروه بازاریابان فروشگاه اینترنتی بف کالا

7

آقای علی اکبر زمانی

بازاریاب فروشگاه اینترنتی بف کالا


منو

مقایسه 0